Home » Zahaničí » Asie » Nebeské hory Japonska

Nebeské hory Japonska

japonsko-fotkaTisíce Japonců podnikají každý rok v srpnu výstup na svatý horský masív Ontake. Pokračují tak v tradici buddhistického řádu mnichů jamabuši, aby po strastiplné cestě na vrchol ve výšce 3000 m dosáhli očisty duší, vymanili se z moderního materialismu a stanuli na prahu jiného světa.

Jamabuši „horští bojovníci“, odvozující svůj původ od mytického poustevníka En No Gyoia, který žil v 7. Století, představují dodnes vlivnou náboženskou obec Japonska. Horské výstupy byly a jsou fascinujícím dobrodružstvím, plným náboženského vytržení, mysticismu, ireality i erotické magie. Ledová voda horských vodopádů, žhavá láva vulkánů a další přírodní překážky doprovázejí poutníky k vrcholu jako ke prostřenému stolu, kde, na pokraji svých fyzických sil, čerpají teplo vycházejícího slunce, vítají jeho záři. V tu chvíli se povznášejí nad starosti všedního života, je jim dovoleno nahlédnout do jiných světů. „Bušido“, starý kodex cti samurajů, doporučuje rovněž dlouhý pobyt v horách, které „jsou mocným zdrojem energie, na jejich úbočích rostou tajuplné, zázračné rostliny a zraje ovoce nesmrtelnosti. Hory jsou místem, kde stateční nacházejí pravdu“.

Téměř 80 % japonského území pokrývají pohoří a lesy. Ostrovy archipelu rozprostírajícího se na téměř 3000 km dlouhém pásu země, jsou plné živých sopek, součástí ohnivého kruhu svírajícího Japonské moře. Otřesy půdy, zemětřesení a tajfuny ovlivnily povahu a víru Japonců. Uznávají a ctí vše velké a nepřemožitelné, „kami“ – výraz božské síly a moci přírody. Šintó – náboženství předcházející buddhismu, vyznávalo v tomto kontextu základní článek víry: aby věřící jednali podle zákonů přírody, žili v míru a pokoji, musí očistit svoji tělesnou schránku a tak vstřebat podstatu vesmíru, pochopit nekonečno.

Proto se poutníci řídí zásadami gjó, disciplíny umožňující překonávání fyzických a duševních dispozic meditacemi a sexuální zdrženlivostí, proto podstupují dlouhotrvající lázeň v ledové vodě a očistu ohněm.

Čtyři základní prvky přírody – země, voda, oheň a vzduch – provázejí jamabuši na cestě ke „ku“ (prázdnotě, ve které nic neexistuje a která je nejblíže k Bohu). Překročit hory a dosáhnout jejich vrcholu znamená dosáhnout vlastní přeměny, metamorfózy ducha i těla vedoucího k absolutnu. Toto absolutno je cílem, který mají před očima mniši a stoupenci víry. Po dlouhých půstech a odříkaních se jim zjevuje „bůh prahu“ Fudo Myoo a posílá je do hor, aby zde žili v úplné samotě a tichu. Odměnou je jim dán dar vidění božského vnuknutí. Nad poutníky bdí i další bohové.

K očistě poutníků patří vedle půstu i výběr potravy. Dokonalé askeze dosahovali poustevníci a mniši, například Mokujin Šonin, který se dožil 93 let. Byl stoupencem „3 elixírů“ – živil se oříšky, kůrou a semeny šišek. Extáze, které se dostavovaly po dlouhých půstech, otevíraly cestu k nekonečnu a tak nechyběli jedinci, kteří postupně odmítali potravu až do pomalé smrti. Tato forma rituální sebevraždy je dnes sice zakázaná, ale zcela jasně nevymizela.

Existují i jiné způsoby umrtvování lidských vášní a askeze, jako pobyt ve sněhem zavátých horách, meditace a modlitby v mrazivých jeskyních. Jamabuši zůstávají věrní ohni a žáru. Pochody přes žhavé uhlí doprovázejí rituální tance. Všechny tyto přípravy jsou podmínkou konečného výstupu, rozdělného tradičně do více etap. Pod vrcholem Ontake tráví poutníci poslední noc své cesty, pálí stovky votivních tabulek a naslouchají věštbám médií. Tato média se uctívají i v jiných řádech – „kao“ – interpreti božského vidění jsou spjati dávnou historii Japonska z doby oce než 300 let před Kristem. Tehdejší obyvatelé země, původem z Melanésie a Číny, věřili v existenci pohádkové země v místě, kde se stýká horizont s oceánem, zachovali matriarchát a věřili v sílu výroků žen – médií. I když od 5. století po narození Krista ovládl Japonce buddhismus, ženy- média, od narození slepé, stále působí v chrámu Osore Tama. Tak jako je Ontake symbolem nebeských výšin, je Osore královstvím zla. Síly života a smrti se setkávají v jezeře vulkanického původu. Příbuzní zemřelých sem přinášejí obětní potravu a květy – posílají je na malých lodičkách na hladině. Symbolicky tak zdraví bloudící duše svých drahých.

Hledajíce ztracenou čistotu duševního života stoupají věřící Japonci na vrcholy svatých hor. Vedou s sebou své děti i starce. Jdou směrem, odkud přišlo světlo Buddhovi, vstříc poznání, že před smrtí si jsou všichni lidé rovni.

Zde si vyberte vaši dovolenou: